Організація та нормування праці в харчовій промисловості

Анотація

У навчальному посібнику висвітлені сучасні тренди в організації та нормуванні праці з урахуванням принципів соціально-економічної безпеки, інноваційності праці, тайм менеджменту, стрес менеджменту, зарубіжного досвіду, що представлені на прикладі підприємств харчової промисловості. Навчальний посібник відрізняється збалансованістю та зрозумілістю викладу матеріалу. Тематична композиція посібника, практичні завдання, тести, розрахункові вправи спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти комплексного уявлення про цілі, завдання, напрями і методи, які використовуються в організації та нормуванні праці для забезпечення високого рівня виробництва, безпеки підприємств харчової промисловості. Навчальний посібник буде корисним здобувачам, які здобувають освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент ЗВО та для менеджерів-нормувальників, яких цікавлять питання організації та нормування праці сучасних підприємств (організацій)
The training manual highlights modern trends in the organization and standardization of work, taking into account the principles of social and economic security, innovativeness of work, time management, stress management, foreign experience, presented on the example of food industry enterprises. The training manual is distinguished by the balanced and comprehensible presentation of the material. The thematic composition of the manual, practical tasks, tests, and calculation exercises are aimed at forming higher education students a comprehensive understanding of the goals, tasks, directions and methods used in the organization and standardization of work to ensure a high level of production and safety of food industry enterprises. The study guide will be useful for applicants who are getting an education at the first (bachelor) level of higher education in the specialty 073 Management of higher education institutions and for rationing managers who are interested in issues of organization and labor regulation of modern enterprises (organizations)

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра маркетингу, організація, нормування праці, методи спостереження, операційні процеси, підприємство, харчова промисловість, organization, regulation of labor, standards, methods of observation, operational processes, enterprise, food industry

Бібліографічний опис

Організація та нормування праці в харчовій промисловості : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. Я. Рудова, Л. І. Тертична. – Київ : ФОП Ямчинський, 2024. – 218 с. ISBN_978-617-8171-28-5