Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблема якості питної води стає все вагомішою з розкриттям нових таємниць щодо ролі води в біохімії життя. Поновлення водного балансу організму в основному забезпечується питною водою та водою, що входить до продуктів харчування. Відтак зростаючі вимоги до якості питної води безпосередньо стосуються й води як компонента харчових технологій. Раніше якість води була синонімом безпеки її споживання. В останні роки принципово постало питання фізіологічної повноцінності води, що надає їй риси харчового продукту, можливості набуття нею біологічної активності під впливом безреагентних фізичних чинників та є новим, більш високим рівнем вирішення проблеми забезпечення належної якості води, призначеної для споживання людиною.The problem of drinking water quality is becoming more and more important with the disclosure of new secrets regarding the role of water in the biochemistry of life. Restoring the body's water balance basically is provided with drinking water and water included in foodstuffs. So increasing requirements for drinking water quality are directly related to water as a component food technology. Previously, water quality was synonymous with the safety of its consumption. In the last years, the question of the physiological value of water, which gives it its features, was fundamentally raised the food product, the possibility of acquiring biological activity under its influence non-reagent physical factors and a new, higher level of problem solving ensuring the proper quality of water intended for human consumption.

Опис

Ключові слова

водопідготовка, якість питної води, очищення води, мембранні технології, бутильовані води, водооборотні системи, стічні води, раціональне водовикористання, rational water use, drinking water quality, water treatment, water purification, membrane technology, bottled water, water circulation systems, sewage

Бібліографічний опис

Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2018. – 215 с.

Зібрання