Спосіб одержання концентрованого продукту з насіння льону (Патент на корисну модель № 101357)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі покладено удосконалення способу одержання концентрованого продукту з насіння льону, що дозволяє надати йому нових споживчих властивостей та розширити асортимент продукції з луб’яних культур. The basis of the invention entrusted improvement process for the production of concentrated product from flax seed, allowing him to provide new consumer properties and expand the range of products of bast crops.

Опис

Ключові слова

насіння льону, подрібнення, замочування, екстракція, пастеризація, охолодження, linseed, crushing, soaking, extraction, pasteurization, cooling, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 101357 Україна, МПК – А 23 С 11/10 (2006.01), А 23 D 9/02 (2006.01). Спосіб одержання концентрованого продукту з насіння льону / Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Євтушенко О. О., Ганзенко В. В., Баранова К. В., Тракало Т. О.; заявник і патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. - № u 2015 01918; заявл. 04.03.15; опубл. 10.09.15, Бюл. № 17.

Зібрання