Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Присвячена розвитку та стимулюванню інноваційної діяльності в контексті податкової мотивації інноваційного та технологічного розвитку, законодавчого регулювання податкових пільг, правового аналізу прогалин у законодавчому регулюванні, узгодженості, оцінки ефективності законодавства відносно правового статусу суб'єктів інноваційної системи та стимулюванням інноваційної діяльності в Україні у формі прямої та опосередкованої підтримки та висвітленню закордонного досвіду, пов'язаного з стимулюванням інноваційної діяльності, а також правового аналізу в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт. The monograph is devoted to the development and stimulation of innovative activity in the context of tax motivation of innovative and technological development, law regulation of tax incentives, legal analysis of the gaps in legislative regulation, harmonization, evaluation of the legislation effectiveness regarding the legal status of innovation system’s subjects and stimulation of innovative activity in Ukraine in the form of direct and indirect support and coverage of international experience related to the stimulation of innovative activity, and also legal analysis in the area of state order on R&D.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, податкове стимулювання, інформаційні технології, innovative activity, tax stimulation, information technologies

Бібліографічний опис

Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського ; кол. авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2014. – 364 с.