Спосіб виробництва яблучних снеків (Патент на корисну модель №107173)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва яблучних снеків передбачає підготовку яблук, нарізання на шматочки, обробку шматочків в розчині цукрового сиропу, сушіння і пакування. Додатково проводять сортування та калібрування яблук, очищення їх від неїстівних частин. Нарізані яблука бланшують у розчині лимонної кислоти концентрацією 0,1…1,0 % з додаванням ізоаскорбінату натрію у кількості 0,01…1 %, при співвідношенні яблук і розчину як 1:2…1:3 протягом 0,5-1 хвилини. Обробку шматочків проводять шляхом 2-3-разового уварювання в цукровому сиропі з його початковою концентрацією 20-60 % з додаванням лимонної кислоти у кількості 0,1…1,0 %, ізоаскорбінату натрію у кількості 0,01…1 %, прянощів у кількості 0,01…0,1 % до маси суміші. Кожне уварювання проводять протягом 5-10 хвилин при температурі 55…60 °C з періодом вистоювання 20-30 хвилин. Шматочки яблук відділяють від сиропу, а їх висушування проводять у три стадії, причому на першій стадії висушують терморадіаційним способом при температурі 60…90 °C до моменту прогріву шматочків до температури 70…100 °C. Другу стадію проводять конвективно-терморадіаційним способом з імпульсним введенням енергії при температурі теплоносія 30…80 °C, швидкістю руху повітря в сушильній камері 1-10 м/с, до вмісту вологи 20…25 %. На третій стадії досушують конвективним способом при температурі 30…50 °C до кінцевого вмісту вологи 8…12 %. The method of production of apple snails involves the preparation of apples, cutting into pieces, processing pieces in a solution of sugar syrup, drying and packaging. In addition, sort and calibrate apples, clean them from inedible parts. The chopped apples are blanched in a solution of citric acid at a concentration of 0.1 to 1.0% with the addition of sodium izoascorbinate in the amount of 0.01 ... 1%, with a ratio of apples and solution as 1: 2 ... 1: 3 for 0.5-1 minutes. The processing of bits is carried out by 2-3-time boiling in sugar syrup with its initial concentration of 20-60% with the addition of citric acid in the amount of 0.1 ... 1.0%, izoaskarbonat sodium in the amount of 0,01 ... 1%, spices in quantity 0.01 ... 0.1% by mass of the mixture. Each boil is carried out for 5-10 minutes at a temperature of 55 ... 60 ° C with a period of stand-up for 20-30 minutes. The slices of apples are separated from the syrup, and their drying is carried out in three stages, and in the first stage they are dried in a thermo-radial way at a temperature of 60 ... 90 ° C until the temperature of the pieces is heated to a temperature of 70 ... 100 ° C. The second stage is carried out by a convective thermo-radiation method with impulse input of energy at a temperature of a coolant of 30 ... 80 ° C, a velocity of air in a drying chamber of 1-10 m / s, to a moisture content of 20 ... 25%. In the third stage, they are dried by a convection method at a temperature of 30 ... 50 ° C until the final moisture content of 8 ... 12%.

Опис

Ключові слова

яблучні cнеки, виробництво, інфрачервоне випромінювання, сушіння, конвективно-терморадіаційний спосіб, органолептичні показники, apple snacks, production, infrared radiation, drying, convective thermo-radiation method, organoleptic parameters, кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент U 107173 UA, МПК A23L 19/18 (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) Спосіб виробництва яблучних снеків / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № u 2015 11357 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016 р.

Зібрання