Вивчення можливості застовування нормалізаційних емульсій у технології морозива з комбінованим складом сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За результатами проведеного дослідження доведено, що органолептичні і фізикохімічні показники морозива, одержуваного шляхом попередньої нормалізації сумішей не поступаються таким для контрольного зразка, виготовленого за класичною технологією, лише у випадку внесення емульсії в охолоджену суміш перед визріванням. Дещо гірший результат стостерігався у разі внесення емульсії у визрівшу суміш. Найнижча якість морозива, зокрема, за показниками збитості і дисперсності повітриної фази, спостерігалася за умови нормалізації суміші до пастеризації. Цей ефект пояснюється частковою дестабілізацією штучно одержуваної емульсії під час пастеризації нормалізованих сумішей за температури 85±2 ºС впродовж 2-3 хв. Саме вільний дестабілізований жир суттєво знижує здатність сумішей до збивання та гомогенного розподілу у ній повітряної фази. Внесення емульсій до сумішей до визрівання також недоцільне через недостатній ступінь процесу кристалізації жирової фази. According to the results of the study, it was proved that the organoleptic and physicochemical parameters of ice cream obtained by pre-normalizing the mixtures are not inferior to those for a control sample made according to the classical technology only if the emulsion is introduced into the cooled mixture before maturing. A somewhat worse result was observed in the case of emulsion injection into a slick mixture. The lowest quality of ice cream, in particular, on indicators of loss and dispersion of the air phase, was observed when the mixture was normalized to pasteurization. This effect is explained by the partial destabilization of the artificially obtained emulsion during pasteurization of normalized mixtures at a temperature of 85 ± 2 ºС for 2-3 minutes. It is the free destabilized fat that significantly reduces the ability of the mixtures to slash and homogeneously distribute the air phase in it. The addition of emulsions to the maturation prior to ripening is also inappropriate due to the insufficient degree of the process of crystallization of the fatty phase.

Опис

Ключові слова

харчова емульсія, казеїнат натрію, food emulsion, sodium caseinate, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Устименко, І. Вивчення можливості застовування нормалізаційних емульсій у технології морозива з комбінованим складом сировини / І. Устименко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 387.