Суб’єктне самовизначення молодої людини в період повноліття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії на підставі теоретичного аналізу робіт українських та зарубіжних психологів, а також проведених автором експериментів розкрито зміст та механізми суб’єктного самовизначення молодої людини в період повноліття. В роботі період повноліття визначається як центральний етап розвитку та практичної реалізації суб’єктної активності молодої людини. Виділяються основні психолого-педагогічні чинника та індивідуально-психологічні детермінанти просесу суб’єктного самовизначення. Розроблено практикум суб’єктного самовизначення студентів та експериментально обґрунтована його ефективність. Видання розраховане на викладачів, науковців, студентів, батьків. Може бути використано у роботі практичних психологів, соціологів і політологів.
The book based on the theoretical analysis of works of Ukrainian and foreign psychologists, as well as experiments conducted by the author the content and mechanisms for subjective determination of a young man during adulthood. The work period is determined by age as the central stage of development and practical implementation of the subject activity of a young man. Select the basic psychological and pedagogical factors and individual psychological determinants prosesu subjective self. A workshop subjective self-determination of students and experimentally proved its effectiveness. Publication is intended for teachers, researchers, students and parents. Can be used in the practice of psychologists, sociologists and political scientists.

Опис

Ключові слова

самовизначення, self-determination, повноліття, активність, студенти, age, activity, students, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Суб’єктне самовизначення молодої людини в період повноліття : монографія / І. В. Нікітіна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 186 с.

Зібрання