Комбінований м’ясний продукт з грибами бланшованими (Патент на корисну модель № 100161)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до м'ясної промисловості, а саме до приготування комбінованого м'ясного продукту з грибами бланшованими. В основу корисної моделі поставлена задача - розроблення рецептури для приготування комбінованого м'ясного продукту з використанням грибної сировини для підвищення органолептичних властивостей продукту і збагачення його вітамінами. The utility model belongs to the meat industry, namely to the preparation of a combined meat product with blanched mushrooms. The basis of the utility model is the task - to develop a recipe for the preparation of a combined meat product using mushroom raw materials to improve the organoleptic properties of the product and enrich it with vitamins.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, гриби бланшовані, м'ясо механічного обвалювання, м’ясний продукт, blanched mushrooms, mechanically deboned meat, meat product

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 100161 UA, МПК A23L 1/31 (2006.01). Комбінований м’ясний продукт з грибами бланшованими / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Кузьмич А. М., Гримайло І. О., Іжевська Д. А. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201501114 ; заявл. 11.02.2015 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13 2015.

Зібрання