Спосіб виробництва високооцукреного сиропу (Деклараційний патент країни на винахід № 70716)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва високооцукреного сиропу, що передбачає розріджування крохмальної суспензії, нейтралізацію, охолодження, ферментативне оцукрювання, інактивацію ферменту, очищення сиропу та уварювання, який відрізняється тим, що оцукрювання проводять до глюкозного еквіваленту гідролізату 70-75 % ферментним препаратом глюкоамілази, дозованим у кількості 1,5-2,5 одиниць активності на 1 г сухих речовин крохмалю, а перед уварюванням до нього додають сироп, отриманий шляхом гідролізу крохмалю послідовно α-амілазою та α-1,6-глюкозидазою з глюкозним еквівалентом 20-30 % у співвідношенні 1:(0,3-0,5). Method of production of vysokoosakharennogo syrup, which foresees dilution of the starched suspension, neutralization, cooling, fermentativnoe saccharification, inaktivaciyu of enzyme, cleaning of syrup and uvarivanie, differs that saccharifications conduct to the glyukoznogo equivalent of gidrolizata 70-75 % by enzymic preparation of glyukoamilazy, dosed in an amount 1,5-2,5 units of activity on a 1 gramme of dry matters of starch, and before uvarivaniem to him does add syrup, got by the hydrolysis of starch consistently α-amylase and α-1,6- glucosidase with a glyukoznym equivalent 20-30 % in correlation 1:(0,3-0,5).

Опис

Ключові слова

оцукрювання, глюкоамілаза, α-амілаза, α-1,6-глюкозидаза, високооцукрений сироп, saccharification, glyukoamilaza, α-amylase, α-1,6-glucosidase, vysokoosakharennyy syrup, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Деклараційний патент України на винахід № 70716 7 С13К1/06,С12Р19/02 Спосіб виробництва високооцукреного сиропу / Грабовська О. В., Штангеєва Н. І., Майданець О. М., Кузнєцова І. В., Гордійчук Н. І. ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № 20031212351 ; заявл. 25.12.2003 ; опубл. 15.10.2004 Бюл. № 10.

Зібрання