Гігієнічні аспекти проектування обладнання для пакування харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наразі в країнах з достатньо розвиненою пакувальною індустрією, до яких відноситься і Україна, пріоритетним стає прагнення проектування пакувального обладнання для харчових продуктів з високими показниками гігієнічного захисту виробів. Пов'язані з цим питання вирішуються в Україні на державному рівні, що йде в унісон з відповідними постановами Ради Європи. З 1997р. впроваджено Євростандарт EN 1672-2 «Обладнання для харчової промисловості, вимоги безпеки і гігієни. Основні поняття». Серед одинадцяти основних пунктів в ньому зокрема значиться: «Опори валів і ущільнення: підшипники повинні знаходитись по можливості поза продуктовою зоною, щоб уникнути забруднення продукції мастильними матеріалами або елементами їх спрацювання, руйнації і т. п.». Currently, in countries with sufficiently developed packaging industry, which include Ukraine, the priority is the desire to design packaging machinery for foods with high levels of hygienic protection products. Related issues are resolved in Ukraine at the state level that is in tune with the relevant resolutions of the Council of Europe. From 1997. introduced Eurostandard EN 1672-2 «Food industry equipment, safety requirements and hygiene. Concepts. "Among the eleven main points in particular, it says: "Metal shaft, seals, bearings should be located as far as possible out of food-zone, to avoid contamination of products lubricants or elements of their operation, destruction, etc."

Опис

Ключові слова

проектування обладнання, пакування харчових продуктів, гігієнічні аспекти, design of equipment, food packaging, hygienic aspects, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Беспалько, А. П. Гігієнічні аспекти проектування обладнання для пакування харчових продуктів / А. П. Беспалько // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 352.