Спосіб виробництва горілки (Деклараційний патент на корисну модель № 103989)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва горілки передбачає приготування сортівки шляхом змішування спирту- ректифікату з підготовленою водою, обробку холодом, очищення шляхом пропускання самопливом через кварцовий пісок та комбінований склад активованого березового та кокосового вугілля при співвідношенні березового 85 % і кокосового 15 % від загального об'єму вугільної колонки, внесення згідно з рецептурою інгредієнтів, остаточне фільтрування і розлив. Замість кокосового активного вугілля використовують активне вугілля із карбонізованих деревних відходів з вологістю 35-65 % та коефіцієнтом виходу 30-40 %, які утворюються в процесі копчення харчових продуктів при піролізі деревної тріски листяних порід розміром 6123 мм з початковою вологістю 8-12 % та температурою піролізу 300-500 °С, отриманий карбонізат попередньо висушують до постійної маси, насичують та витримують у водному розчині гідроксиду калію у масовому співвідношенні 1:0,5-1:1, повторно висушують, після чого проводять карбонізацію та активацію при неізотермічному нагріванні до температури активації 600-800 °С при ізотермічній витримці з подальшим відмиванням водою та сушінням, отримане активне вугілля з коефіцієнтом виходу 70-80 % фракціонують на ситах з отворами діаметром 3,6 мм, 1,0 мм та піддоні з відбором робочої фракції 1,0-3,6 мм. Method of production of vodka involves the preparation sorti by mixing alcohol rectified with prepared water, a cold treatment, purification by passing by gravity through quartz sand and a combined structure of activated birch and coconut charcoal birch at a ratio of 85% and coconut 15 % of the total coal column, make according to the recipe ingredients, final filtration and bottling. Instead of coconut activated carbon used activated carbon with carbonsound wood waste with a moisture content of 35-65 % and a yield ratio of 30-40 %, which are formed in the Smoking process food by pyrolysis of wood chips hardwood size 6123 mm from the initial moisture content of 8-12 % and a pyrolysis temperature of 300-500 °C, obtained carbonthat previously dried to constant weight and kept in a saturated water solution of potassium hydroxide in mass ratio of 1:0.5 to 1:1, re-dried, after which conduct carbonization and activation when nettermalm heated to a temperature of activation 600-800 °C under isothermal aging with subsequent washing with water and drying, obtained active coal with a ratio of 70-80 % front on sieves with holes with a diameter of 3.6 mm, 1.0 mm, and the pallet with the selection of the working fraction of 1.0-3.6 mm.

Опис

Ключові слова

активне вугілля, active coal, деревні відходи, wood wastes, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 103989, МПК (2016.01) C12Н 1/12, C12Н 1/04. Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201506044 ; заяв. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1.

Зібрання