Харчова та санітарна токсикологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні бути спроможними розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових продуктів, що постають перед харчовою промисловістю з урахуванням нових умов господарювання, сучасних технологій переробки сільськогосподарської сировини, досягнень науки, техніки та вимог стандартів, що гарантують якість продукції на рівні кращих світових зразків. У навчальному посібнику «Харчова та санітарна токсикологія» також викладено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки; визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії. The textbook is devoted to the study of ways of getting toxic substances into food, their impact on the human body, ways to reduce their concentration and methods of their identification and determination. These tasks can be solved by highly qualified specialists, who must be able to solve fundamentally new tasks to study the quality of food products facing the food industry, taking into account new economic conditions, modern technologies of agricultural raw materials, science, technology and standards that guarantee standards. product quality at the level of the best world models. The textbook "Food and Sanitary Toxicology" also outlines the scientific, theoretical and methodological framework for the safety of food raw materials, food products, daily diets and their qualimetric evaluation; determining the nature of the interaction of the human body with potential hazards, taking into account the specifics of the mechanism of toxic action.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра експертизи харчових продуктів, харчова токсикологія, санітарна токсикологія, токсичні речовини, небезпека, food toxicology, sanitary toxicology, toxic substances, danger

Бібліографічний опис

Харчова та санітарна токсикологія : навч. посібник / О. В. Кузьмін, В. М. Ісаєнко, Л. М. Акімова, В. В. Кійко, А. М. Куц, О. В. Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 556 с.