Інституціональні проблеми забезпечення розвитку національного корпоративного сектора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для України пошук ефективної системи корпоративного управління - це, перш за все, створення правового середовища, формування інституціональної складової, що забезпечує загальний соціально-економічний розвиток шляхом усунення суперечностей між приватним, державним та змішаної форм власності. Основним стримуючим моментом розбудови законодавчих важелів впливу на корпоративний сектор є значний рівень клановості та партійної приналежності в характері та процесі прийняття рішень. Політична конкуренція стала серйозним стримуючим моментом для оптимізації господарської діяльності та розвитку корпоративного сектору. Продовжується процес лобіювання перебігу власності та корпоративних важелів впливу на галузевому рівні, залишається в межах ручного управління процес доступу до комерційно ефективних напрямків господарювання без отримання суттєвих та позитивних соціальних наслідків. For Ukraine, the search of an effective system of corporate governance - is, above all, to create a legal environment, the formation of the institutional component, provides a common socio-economic development by eliminating the contradictions between the private, public and mixed forms of ownership. The main limiting factor in the development of legislative leverage the corporate sector is a significant level of cronyism and party supplies in the character and decision-making. Political competition has become a serious deterrent to optimize business operations and development of the corporate sector. The process of lobbying for their individual and corporate leverage at the industry level remains within the manual process of accessing commercially effective ways of managing without obtaining a significant and positive social impact.

Опис

Ключові слова

національний корпоративний сектор, корпоративне управління, оптимізація оргструктури, консолідація пакетів акцій, обмін цінних активів підприємства, national corporate sector, corporate governance, organizational structure optimization, consolidation of shares, the exchange of assets, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Інституціональні проблеми забезпечення розвитку національного корпоративного сектора / Т. В. Березянко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2009. - Вип. 4. – Електронне видання. - Режим доступу: https://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/

Зібрання