Визначення шкоди заподіяної внаслідок порушення авторського права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості та порушення авторського права при неправомірному їх використанні.При визначенні розміру збитківзазначенодекілька важливих застережень.У кожному випадку розглядається індивідуальний підхід з урахуванням розроблених методик визначеннязбитків таздійснино їх класифікацію за відповідними ознаками, наведено приклади розрахунків, здійснених судовими експертами з економічних досліджень інтелектуальної власності. На прикладі наведено розрахунки шкоди (збитків), які можуть виконуватися: при поданні власником інтелектуальних прав позову до суду на порушувача прав; при оцінці поданих в позові розмірів збитків правопорушувачу; під час досудового слідства та під час судового слідства. Features and infringements of copyright in case of their illegal use are considered. There are several important caveats in determining the amount of damage. In each case, an individual approach is considered, taking into account the developed methods for determining losses and their classification according to the relevant characteristics, examples of calculations made by forensic experts in economic research of intellectual property. The example shows the calculations of damage (damages) that can be performed: when the owner of intellectual property rights to sue the infringer; when assessing the amount of damages filed in the lawsuit to the offender; during the pre-trial investigation and during the judicial investigation.

Опис

Ключові слова

неправомірним використанням інтелектуальної власності, протиправні діяння, порушення авторського права і суміжних прав, методичні підходи до визначення шкоди (збитків), illegal use of intellectual property, illegal acts, infringement of copyright and related rights, methodical approaches to determining the damage (loss)

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський. О. Б. Визначення шкоди заподіяної внаслідок порушення авторського права / О. Б. Бутнік-Сіверський, І. Л. Шульпін // Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. – Київ :Інтерсервіс, 2019 – С. 170-187.

Зібрання