Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток науково-технічного прогресу, зростання населення Землі та покращення його добробуту призвели до різкого збільшення світових обсягів ресурсоспоживання. Значимість та гострота цієї проблеми зростає з кожним роком. Тому в умовах ринкової економіки необхідно організовувати виробництво на основі принципів ресурсозбереження, що в свою чергу підвищить ефективність галузей харчової промисловості в цілому. Експертами-аналітиками встановлено, що результативного та повноцінного використання ресурсів у XXI столітті можна досягти шляхом оцінювання всього технологічного ланцюга з позиції ресурсозбереження, що включає як процеси підготовки і переробки сировини так і технологічні процеси. Комплексний аналіз процесів інтенсифікації, ресурсозбереження, інновації та модернізації показує, що для їх втілення у реальні виробничі умови харчових підприємств необхідно створити певні передумови, які в більшості направлені на організацію ефективного управління якістю готових продуктів та 100 %-го використання ресурсного потенціалу. The development of scientific and technological progress, the growth of the Earth's population and the improvement of its welfare led to a sharp increase in global volumes of resource consumption. The significance and severity of this problem grows with each passing year. Therefore, in a market economy, it is necessary to organize production based on the principles of resource conservation, which, in turn, will increase the efficiency of the branches of the food industry as a whole. Experts-analysts have found that the efficient and full use of resources in the 21st century can be achieved by assessing the entire technological chain from the standpoint of resource conservation, which includes both the processes of preparation and processing of raw materials and technological processes. A comprehensive analysis of intensification, resource conservation, innovation and modernization processes shows that in order to implement them in real production conditions of food enterprises, certain conditions must be created, which in the majority are aimed at the organization of efficient quality management of finished products and 100% utilization of the resource potential.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, харчова промисловість, використання вторинної сировини, інноваційні технології, безвідходне виробництво, продукти харчування, food industry, use of secondary raw materials, innovative technologies, waste-free production, food, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Серьогін, О. О. Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості : [Електронний ресурс]: підручник / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак, Д. В. Риндюк. – Київ : НУХТ, 2018. – 414 с.

Зібрання