М’ясо-місткий хліб комбінованого складу (Патент на корисну модель № 126214)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме – до виробництва м'ясних хлібів. В основу корисної моделі поставлена задача розробки м'ясо-місткого хліба комбінованого складу з використанням додаткових джерел білків тваринного походження, а саме рибної сировини, та за рахунок переробки вторинної сировини, а саме білкового стабілізатора зі свинячої шкурки, які забезпечували б одержання нового виробу зі збалансованим складом поживних речовин. The utility model belongs to the food industry, namely to the production of meat loaves. The utility model is based on the task of developing meat-containing bread of combined composition with the use of additional sources of animal protein, namely fish raw materials, and by processing secondary raw materials, namely protein stabilizer from pork skin, which would provide a new product from balanced composition of nutrients.

Опис

Ключові слова

meat-rich bread, білковий стабілізатор, білок тваринний, клітковина, м’ясо-місткий хліб, protein stabilizer, animal protein, fiber, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 126214 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01). М’ясо-місткий хліб комбінованого складу / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u201713151 ; заявл. 29.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11 2018.

Зібрання