Роль контролінгу в економічному управлінні підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з напрямків теорії і практики обліку, контролю і аналізу господарської діяльності підприємства є контролінг. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі. Система контролінгу є новою концепцєю інформації і управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, контролю, планування. Вона забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. One aspect of the theory and practice of accounting, control and analysis of business activity is controlling. In the current economic conditions, interest in him appears increasingly. Controlling system is new concepts and information management, which can be defined as analytical accounting system that implements the synthesis of elements of accounting, control, planning. It provides both operational and strategic management process to achieve the objectives and results of the company.

Опис

Ключові слова

господарська діяльність, контролінг, економіка, управління, economic activity, controlling, economy, management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Білоконь, Д. Роль контролінгу в економічному управлінні підприємством / Д. Білоконь, О. Литвинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 68–69.