Деякі результати моделювання роботи нагрівної системи тунельної хлібопекарської печі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати математичного моделювання роботи тунельної хлібопекарської печі у стаціонарному режимі. Досліджували вплив коефіцієнта надлишку повітря у викидних газах. Також досліджувалися зміни деяких функцій стану печі (витрата палива, температура і витрата викидів, відносна втрата теплоти з викидами) при зміні параметрів, що є предметом регулювання при налаштуванні теплового режиму випікання (коефіцієнт рециркуляції, температура газів у камері змішування). Отримані чисельні значення величин дають можливість оцінити вплив згаданих параметрів на результати роботи печі на стадії її проектування чи при налагоджувальних роботах на працюючій печі. The results of mathematical simulation in the stationary mode of baking oven are presents. Baking of first grade wheat flour hearth bread (1.0 kg) was simulated. Tunnel Type oven with cyclothermic heating system has a baking area 25 m2, three thermal zones, flat channels on the top and bottom of the baking Chamber. Influence of excess air ratio in flue gases as a parameter characterizing the gas permeability of the heating system was studied. Also the subject of the research was to study changings of some of the oven state functions (fuel consumption, temperature and exhaust gas volume flow, relative loss of heat with the exhaust gases) when changing the settings, which are subject to regulation when configuring baking mode (factor of gases recycling, the gases temperature in the mixing Chamber). Numerical values, which give the opportunity to evaluate the impact of baking oven operation parameters on design stage or operating stage, were obtained.

Опис

Ключові слова

хлібопекарська піч, втрати теплоти, коефіцієнт надлишку повітря, коефіцієнт рециркуляції, витрата палива, baking oven, loss of heat, excess air ratio, factor of gas recycling, fuel consumption

Бібліографічний опис

Дудко, С. Д. Деякі результати моделювання роботи нагрівної системи тунельної хлібопекарської печі / С. Д. Дудко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. - Т. 23, № 2. – С. 147–156.

Зібрання