Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28781
Title: Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості
Authors: Серьогін, Олександр Олександрович
Осьмак, Олексій Олексійович
Риндюк, Дмитро Вікторович
Keywords: кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
харчова промисловість
використання вторинної сировини
інноваційні технології
безвідходне виробництво
продукти харчування
food industry
use of secondary raw materials
innovative technologies
waste-free production
food
кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Issue Date: 2018
Citation: Серьогін, О. О. Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості : [Електронний ресурс]: підручник / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак, Д. В. Риндюк. – Київ : НУХТ, 2018. – 414 с.
Abstract: Розвиток науково-технічного прогресу, зростання населення Землі та покращення його добробуту призвели до різкого збільшення світових обсягів ресурсоспоживання. Значимість та гострота цієї проблеми зростає з кожним роком. Тому в умовах ринкової економіки необхідно організовувати виробництво на основі принципів ресурсозбереження, що в свою чергу підвищить ефективність галузей харчової промисловості в цілому. Експертами-аналітиками встановлено, що результативного та повноцінного використання ресурсів у XXI столітті можна досягти шляхом оцінювання всього технологічного ланцюга з позиції ресурсозбереження, що включає як процеси підготовки і переробки сировини так і технологічні процеси. Комплексний аналіз процесів інтенсифікації, ресурсозбереження, інновації та модернізації показує, що для їх втілення у реальні виробничі умови харчових підприємств необхідно створити певні передумови, які в більшості направлені на організацію ефективного управління якістю готових продуктів та 100 %-го використання ресурсного потенціалу. The development of scientific and technological progress, the growth of the Earth's population and the improvement of its welfare led to a sharp increase in global volumes of resource consumption. The significance and severity of this problem grows with each passing year. Therefore, in a market economy, it is necessary to organize production based on the principles of resource conservation, which, in turn, will increase the efficiency of the branches of the food industry as a whole. Experts-analysts have found that the efficient and full use of resources in the 21st century can be achieved by assessing the entire technological chain from the standpoint of resource conservation, which includes both the processes of preparation and processing of raw materials and technological processes. A comprehensive analysis of intensification, resource conservation, innovation and modernization processes shows that in order to implement them in real production conditions of food enterprises, certain conditions must be created, which in the majority are aimed at the organization of efficient quality management of finished products and 100% utilization of the resource potential.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28781
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Resursooshchadni tehnologii u harchoviy promyslovosti.pdf9,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.