Інтерактивні методи навчання у викладанні історії української культури (англомовний проект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Необхідність сучасних змін змісту освіти, поширення новітніх інформаційних технологій, поява нових галузей зумовлює зміщення акцентів у викладанні дисциплін у бік міжкультурної парадигми. Практичне ж опанування англійської мови у вищих навчальних закладах України забезпечує подальший розвиток мовної компетенції майбутніх фахівців в умовах міжкультурного дискурсу. The need for modern education content changes, the spread of new information technologies, new industries causes a shift of emphasis in the teaching of subjects towards intercultural paradigm. The practical mastery of English in higher educational institutions of Ukraine provides further develop language competence of future professionals in terms of intercultural discourse.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, викладання, історія української культури, інтерактивні методи навчання, teaching  , History of Ukrainian Culture, Interactive teaching methods

Бібліографічний опис

Васильєва, Д. О. Інтерактивні методи навчання у викладанні історії української культури (англомовний проект) / Д. О. Васильєва// Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 69-71.