Розвиток теорії інтелектуальної безпеки як різновиду національної безпеки та її цілісних складових

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теорію побудови та функціонування системи національної безпеки на принципах майнових прав інтелектуальної власності. Визначено, що теорія національної безпеки – це метанаука, яка поєднує прикладні аспекти соціальних, військових, гуманітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук. Зазначено, що національні інтереси реалізуються через інтереси держави та стають предметом полістратегії, де виділен ще один рівень забезпечення національних інтересів, до якого віднесено інтелектуальну безпеку, як складову національної безпеки, яка відтворює національні інтереси держави у взаємозв‘язку з державною безпекою України під впливом завдань державної інноваційної політики та знаходиться у взаємозв‘язку з національною системою інтелектуальної власності та окремими видами (елементами) національної безпеки, забезпечуючи безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення у циклічній системі «наука – техніка – технологія – виробництво» різних сфер інноваційної діяльності та творчості. Інноваційно-інтелектуальна сфера діяльності в означеній системі є створення, впровадження, комерціалізація об‘єктів права інтелектуальної власності, науково-технічних і технологічних розробок та ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвиненої інноваційної інфраструктури. The theory of building and functioning of the national security system based on the principles of property rights of intellectual property is considered. It was determined that the theory of national security is a metascience that combines applied aspects of social, military, humanitarian, technical, psychological, biological and other sciences. It is noted that national interests are realized through the interests of the state and become the subject of a polystrategy, where another level of ensuring national interests is highlighted, which includes intellectual security as a component of national security, which reproduces the national interests of the state in relation to the state security of Ukraine under the influence of tasks state innovation policy and is interconnected with the national system of intellectual property and individual types (elements) of national security, ensuring a continuous process of self-development and self-improvement in the cyclical system "science - technology - technology - production" of various spheres of innovative activity and creativity. The innovative and intellectual sphere of activity in the specified system is the creation, implementation, commercialization of objects of intellectual property rights, scientific, technical and technological developments and the effective application of information and communication technologies in the conditions of a developed innovative infrastructure.

Опис

Ключові слова

теорія національної безпеки, національний інтерес, полістратегія, інтелектуальна безпека, національна безпека, інноваційно-інтелектуальна сфера діяльності, theory of national security, national interest, polystrategy, intellectual security, intellectual security as a component of national security, innovative and intellectual sphere of activity

Бібліографічний опис

Дорошенко, О. Розвиток теорії інтелектуальної безпеки як різновиду національної безпеки та її цілісних складових / О. Дорошенко, О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтернет–міст Київ – Дніпро: Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : IV Міжнародна науково-практична конференція, 24–25 березня 2022 р. – Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2022. – С. 9–15