Вдосконалення інерційно-фрикційного протруювача насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах розглядаються проблеми хімічного знезараження насіння та альтернативні методи знезараження, зокрема електрофізичні методи (знезараження електронами, рентгенівським або гама-випромінюванням, ультрафіолетовим опроміненням), а також озонування. Описано розроблену нову конструкцію протруювача інерційно-фрикційного типу, яка забезпечує ефективну обробку насіння з використанням опромінення та озону. Встановлення твердої плівки робочого препарату на поверхні насіння робить його більш стійким до стирання та збільшує його збереженість. Також зазначається, що фото стимуляція насіння окремих сільськогосподарських культур, таких як буряк, ячмінь, соя, озима пшениця, кукурудза, також дозволяє підвищити ефективність обробки. Ці методи знезараження мають більшу ефективність та меншу негативну екологічну дію порівняно з хімічними методами
The thesis discusses the problems of chemical seed disinfection and alternative methods of disinfection, in particular electrophysical methods (disinfection by electrons, X-rays, gamma rays, ultraviolet irradiation), as well as ozonation. The paper describes a new design of an inertial-friction type seed treatment agent that provides effective seed treatment using irradiation and ozone. The establishment of a solid film of the working product on the surface of the seed makes it more resistant to abrasion and increases its preservation. It is also noted that photo-stimulation of seeds of certain crops, such as beets, barley, soybeans, winter wheat, corn, also allows to increase the efficiency of treatment. These disinfection methods are more efficient and have less negative environmental impact than chemical methods

Опис

Ключові слова

знезараження (дезінфекція) насіння, електрофізичні методи знезараження, озонування, ультрафіолетове опромінення, seed disinfection (disinfection), electrophysical methods of disinfection, ozonation, ultraviolet irradiation

Бібліографічний опис

Вечера, О. М. Вдосконалення інерційно-фрикційного протруювача насіння / О. М. Вечера, В. В. Куянов / Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2023 р.