Оцінка контактних пристроїв для перегонки бражки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виділення спирту з бражки та його очистка відбуваються внаслідок перегонки й ректифікації. Під перегонкою розуміється розділення суміші летких речовин, що мають різну леткість, на окремі компоненти або фракції шляхом часткового випаровування та наступної конденсації пари. У процесі перегонки пара збагачується легколеткими компонентами, а залишок (рідша) — важколеткими компонентами. Ректифікація — складна багаторазова перегонка в протиитечійному потоці, яка здійснюється в спеціальних апаратах —ректифікаційних колонах. У статті досліджено шість найпоширеніших конструкцій контактних пристроїв для перегонки бражки спиртового виробництва. Доведено, що серед них найефективнішими є лускатні тарілки, що підтверджують раніше відомі дані з літератури Separation of alcohol from wort and its cleaning occur due to the processes of distillation and rectification. Term 'distillation' refers to the separation of a mixture of volatile compounds having different volatility into individual components or fractions by partial evaporation and subsequent condensation of the steam. During the distillation process, the steam is enriched by volatile components and the residue (liquid) is enriched by heavy volatile components. Rectification is a complex multiple distillation in countercurrent flow, which is carried out using distillation columns. In this paper we have studied six common designs of contact devices for distilling of wort used for alcohol production. It is proved that scaly plates are the most effective devices as confirmed by literature data.

Опис

Ключові слова

ректифікація, контактні пристрої, тарілки, перегонка бражки, ефективність тарілок, rectification, contact devices, plates, wort distillation, efficiency of the plates, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Осипенко, О. П. Оцінка контактних пристроїв для перегонки бражки / О. П. Осипенко, Ю. Ю. Доломакін, В. І. Баранов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 130–135.

Зібрання